انواع سرج ارستر (انواع ارستر) از نظر تکنولوژی ساخت و نوع اتصال:

دسته بندی ارستر ها یا SPD ها بر اساس نوع اتصال در شبکه توزیع نیرو و همچنین تکنولوژی ساخت که منجر به عملکرد آنها در برابر شوک یا سرج (SURGE) میشود مطابق استاندارد IEC 61643-12 به شرح زیر میباشد. جهت دریافت نسخه اصلی استاندارد به سایت شرکت تاراز نیر به آدرس WWW.TARAZNIR.COM مراجعه نمایید. جهت تهیه و طراحی ارستر ها یا سیستم حفاظت داخلی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 سرج ارستر (ارستر یا SPD) تک پورتی:

سرج ارستر (ارستر یا SPD)هايی که به صورت مقاومت موازی به مدار متصل می شوند.

اين سرج ارستر (ارستر یا SPD) دارای ورودی و خروجی مجزا بوده و هيچ گونه  امپدانس مشخص سری بين ترمينال های آن وجودندارد.

نکته : درشکل 1 تعدادی ازسرج ارستر (ارستر یا SPD)های تک پورتی با نقشه کلی آنها نشان داده شده است.يک سرج ارستر (ارستر یا SPD) تک پورتی ممکن است به صورت مقاومت موازی متصل شود.(شکل 1a) و يا درخط با منبع تغذيه(شکل 1b). درمورد اول جريان بار ازداخل سرج ارستر (ارستر یا SPD) عبور نمی کندودرمورد دوم جريان بار ازداخل آن عبور کرده وحرارت تحت جريان بار زياد می شودوحداکثرجريان بار مجاز وابسته ممکن است برای سرج ارستر (ارستر یا SPD)های دوپورتی تعيين شود.

شکل های 3bتا3d واکنش انواع سرج ارستر (ارستر یا SPD)های تک پورتی رابه جريان 8/20  که توسط ژنراتور ترکيبی توليد می شود را نشان می دهند.

 

 

 

شکل1- نمونه هايی ازسرج ارستر (ارستر یا SPD)هايی تک پورتی

سرج ارستر (ارستر یا SPD)های دوپورتی:

سرج ارستر (ارستر یا SPD)هايی بادوسری ازترمينالهای ورودی و خروجی است ويک امپدانس سری ويژه بين ترمينالهای آن وجودارد.

نکته : ولتاژمعين اندازه گيری شده درترمينال ورودی ممکن است بزرگتر ازترمينال خروجی باشد.بنابراين تجهيزات مورد حفاظت به ترمينال خروجی متصل می شوند.شکل 2 انواع مختلفی از سرج ارستر (ارستر یا SPD)های دوپورتی را نشان می دهد.

شکل3e و3f واکنش انواع سرج ارستر (ارستر یا SPD)های دو پورتی رابه جريان 8/20  که توسط ژنراتور ترکيبی توليد می شود را نشان می دهند.

سرج ارستر (ارستر یا SPD) ازنوع سوييچينگ ولتاژ:

سرج ارستر (ارستر یا SPD)هايی هستند که درغياب شوک (surge) دارای امپدانس بالا بوده اما می توانند به طور ناگهانی مقدار امپدانس خودرا به يک مقدار پايين، جهت واکنش به شوک ولتاژی تغييری دهند.

اجزايی که درداخل اين نوع سرج ارستر (ارستر یا SPD)ها قرار دارند عبارتند از:

spark gap ، (GDT)    gas discharge tube ، تريستور و ترياک .

به اين سرج ارستر (ارستر یا SPD)ها گاها" نوع اهرمی نيز گويند (CROWBAR TYPE) .

نکته : اين اجزا دارای ولتاژغيرپيوسته نسبت به مشخصه های جريانی است.

 

شکل2- نمونه هايی از سرج ارستر (ارستر یا SPD) های دوپورتی

          شکل3-نحوه واکنش سرج ارستر (ارستر یا SPD)های تک پورتی ودوپورتی

سرج ارستر (ارستر یا SPD) ازنوع محدودکننده ولتاژ:

سرج ارستر (ارستر یا SPD)هايی که درغياب شوک ، دارای امپدانس بالايی هستند امادرزمان وقوع اضافه ولتاژو جريان به طور پيوسته امپدانس خود را کاهش می دهند.

اجزا غيرخطی  مورد استفاده دراين سرج ارستر (ارستر یا SPD)ها عبارتند از:

وريستور ها و ديودهای فرونشاننده (suppressor) . به اين سرج ارستر (ارستر یا SPD) ها گاها" سرج ارستر (ارستر یا SPD)های نوع انبری(clamping type)  گفته می شود.

نکته : اين سرج ارستر (ارستر یا SPD) ها دارای ولتاژپيوسته نسبت به مشخصه های جريان هستند.

سرج ارستر (ارستر یا SPD) ترکيبی:

اين سرج ارستر (ارستر یا SPD) ها ترکيبی ازهردونوع سوييچينگ ولتاژ و محدودکننده ولتاژهستند.بسته به مشخصه های ولتاژکاربردی ممکن است رفتاری مانند يک سوييچ کننده ولتاژويا محدودکننده ولتاژويا هردو آن ازخود نشان دهند.