مشخصات فنی ارستر یا SPD 

1-    حفاظت سرج (Surge  Protection  Device):

دستگاهی است که دارای حداقل يک جزء غيرخطی بوده و برای محدود کردن اضافه ولتاژهای گذراو منحرف نمودن جريان حاصل از شوکهای الکتريکی(SURGE) مورد استفاده قرار می گيرد.

 

2-    جريان عملياتی پيوسته (Ic):

جريان عبوری ازهريک ازمدهای حفاظتی که دراثرانرژی حاصل از حداکثر ولتاژعملياتی پيوسته هرمد (Uc) بوجود می آيد.

 

3-   حداکثرولتاژعملياتی پيوسته (Uc):

حداکثرولتاژr.m.s ياdc  که درمدهای حفاظتی محافظ مورداستفاده قرار می گيرد.و مقدار آن باولتاژ مجاز برابر می باشد.

 

4-    سطح ولتاژحفاظتی (Up):

پارامتری که نقش محافظ را در محدود کردن ولتاژ دو ترمينال خود مشخص می کند.

مقدار آن از بين مقادير قابل قبول انتخاب می شودوازبيشترين مقدار ولتاژ معين اندازه گيری شده بزرگتر است.

 

5-    ولتاژمعين اندازه گيری شده:

بيشترين بزرگی ولتاژاندازه گيری دردو سرترمينال محافظ درهنگام استفاده از ايمپالس هايی با شکل موج و دامنه مشخص.

 

6-   ولتاژپسماند(Ures):

حداکثر مقدار ولتاژی که دردوسر ترمينال های محافظ به سبب عبورجريان تخليه حاصل می شود.

 

 

7-   اضافه ولتاژ موقت (UT):

حداکثر مقدارr.m.s ويا اضافه ولتاژهای dc که محافظ می تواند تحمل کند. مقدار آن برای مدت زمان معينی ازحداکثر ولتاژ عملياتی پيوسته بيشتر می شود.

 

8-    اضافه ولتاژموقت شبکه(UTOV):

برروی شبکه دريک موقعيت معين ، اضافه ولتاژهای موقت برحسب زمان رخ می دهند.

وممکن است سبب بروز خطا درداخل قسمت  LV سيستم ويا داخل قسمت HV سيستم شود.

اين اضافه ولتاژتاچندين ثانيه می تواندباقی بماند و معمولا از سوييچنگ عملياتی سيستم ويا خطا (مانند قطع ناگهانی بار، خطا درتک فازو...) ويا از يک جزء غيرخطی (مانند هارمونيک ها و يا فرورزونانس و...) حاصل شوند.

 

9-   جريان تخليه نامی(In):

بيشترين مقدار جريانی که از محافظی که دارای جريانی با شکل موج 8/20 است عبور می کند.

ازاين جريان برای طبقه بندی تست کلاس 2 محافظ ها و نيز درشرايط پيش فرض تست کلاس 1و2 استفاده می شود.

 

10-                    جريان ايمپالس (Iimp):

مقدارتست شده پيک جريان (Ipeak)و بار(Q)   درزمان تست بوده و برای طبقه بندی محافظهای کلاس 1 استفاده می شوند.

 

11-                    شکل موج ترکيبی:

اين شکل موج ازطريق ژنراتوری که درهنگام عبور ازمدارباز توليد ايمپالس ولتاژبا مقدار1.2/50  کرده و درزمان عبور ازمداراتصال کوتاه ، ايمپالس 8/20 را توليد می کند ، ايجاد می شود.

ولتاژو جريان و شکل موج تحويل داده شده به محافظ ازطريق ژنراتور تعيين می شود و امپدانس محافظ مقداری است که درزمان وقوع شوک (SURGE)  حاصل می شود.

نسبت ولتاژمدارباز(Uoc) به جريان اتصال کوتاه (Isc)  برابر 2 اهم شده که به آن امپدانس  fictive (Z f)گويند.

 

 

12-                    جريان 8/20 :

جريانی که باپيش فرض زمانی 8 ميکروثانيه به بيشترين مقداردامنه خودرسيده ودرزمان 20 ميکروثانيه به مقدارنصف دامنه نزول می کند.

 

13-                   ولتاژ1.2/50 :

ولتاژی که باپيش فرض زمانی 1.2 ميکروثانيه تا 90درصد مقداردامنه خود صعود کرده ودرزمان 50 ميکروثانيه به مقدارنصف دامنه خود نزول می کند.

14-                   توان تحمل اتصال کوتاه:

حداکثرجريان اتصال کوتاهی که محافظ توان تحمل آن رادارا می باشد.

اين تعريف برای هردو نوع ac,dc با فرکانس 50/60Hz است.دومقدار توان تحمل اتصال کوتاه برای محافظهای دو پورتی ويا محافظهای تک پورتی با ورودی و خروجی جداگانه وجوددارد:

-        يکی متناسب با اتصال کوتاه داخلی(عبورازقسمتهای اکتيو داخلی)

-        ديگری متناسب با اتصال کوتاه خارجی که به طور مستقيم درخروجی ظاهرمی شود.(به سبب خطا دربار)

 

15-                   جريان عبوری(If):

مقدارجريانی که بعد از ايمپالس جريان تخليه ازطريق سيستم توزيع الکتريکی و ازداخل محافظ عبور می کند را گويند.اين جريان عمدتا" ازجريان عملياتی پيوسته (Ic)  متفاوت است.

 

16-                   حداکثرجريان تخليه برای تست کلاس 2(Imax) :

بيشترين مقدارجريان عبوری ازمحافظ باشکل موج 8/20 وبزرگی ای مطابق با تست کلاس دو.

Imax ازIn بزرگتراست.

17-                    ولتاژنامی سيستم:

ولتاژی که برای سيستم ويا تجهيزات به جهت مشخصه های عملياتی صحيح مشخص می گردد.( به عنوان مثال 230/400)

تحت شرايط سيستم نرمال ، ولتاژدرترمينالها ممکن است ازولتاژنامی تعيين شده توسط تلورانس سيستم های تغذيه متفاوت باشد.

نکته : ولتاژنامی فازبازمين سيستم  با نام Un و ولتاژفازبانول سيستم به نام Uo مورد استفاده قرار می گيرد.

18-                   جريان بار مجاز(IL):

حداکثرجريان پيوسته  r.m.sوdc که می تواند برای بار متصل شده به خروجی محافظ مورد استفاده قرار گيرد.

 

اين جريان فقط برای محافظهايی با ورودی و خروجی مجزا درنظر گرفته می شود