میله های ارت مس سخت:

این میله ها از مس خالص کششی باگرید C102  و C102  مطابق استادارد  BS 2874    تولیدمیگردند .این میله ها در قسمت هایی که نیاز به مقاومت خوردگی و طول عمر بالا دارند وزمین هایی که PH آن زیر 3 یا بالای 8 میباشند مورد استفاده قرار میگیرند.