ارتینگ و همبندی کابلهای فشار قوی:

 1-روش تك نقطه اي

ساده ترين روش زمين كردن كابلها  این روش میباشد.

در يك نقطه از مسير كابل غلافهاي سه كابل تك فاز به هم وصل شده و زمين مي گردند (معمولا در ابتدا يا انتها يا وسط مسير).

 

 

              شماتیک اتصال                                                                                                                                 پروفیل ولتاژ غلاف (زمین شده در یک سر)                                                                                                                   پروفیل ولتاژ غلاف (زمین شده در وسط)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

- در اين روش چون هيچ مسير بسته اي براي مدار غلاف كابل وجود ندارد، جريان چرخشي در غلافها نخواهيم داشت و در نتيجه تلفاتي وجود ندارد.

- در عين حال به دليل عبور جريان از هادي كابل، ولتاژ روي غلاف كابل القا مي شود.

- معمولا در نقطه آزاد كابل يك تجهيز جهت محدودسازي ولتاژ (برقگير) قرار داده مي شود. 

- اين برقگيربايد طوري طراحي گردد كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني و صاعقه عمل كرده و در حالت بروز اضافه ولتاژ ناشي از اتصالي عمل نكند.


2-روش دو نقطه اي

- در اين روش دو طرف مسير كابل زمين مي گردد.

- در اين روش نيازي به استفاده از هادي اضافه (روش تك نقطه اي) نيست. 

 

- در اين روش چون ولتاژ القايي محدود مي گردد نيازي به استفاده از برقگير نيست.

- مشكل اين روش گرم شدن پوسته كابل بعلت عبور جريان چرخشي در غلاف كابل و كاهش ظرفيت حرارتي كابل است. در صورت بالا بودن جريان عبوري از كابل، ميزان كاهش ظرفيت كابل قابل توجه خواهد بود. 

 

شكل زير شماي اين روش را نشان مي دهد. 

3-زمين كردن متقاطع یا کراس باندینگ

- اين روش در مسيرهاي طولاني كه كابلهاي از قطعات مختلف تشكيل شده است (از طريق مفصل) پيشنهاد مي شود. 

- در اين روش مسير كابل به سه قسمت اصلي (3، 6، 9 و ...) تقسيم مي شود و غلافها در هر قسمت بصورت متقاطع و دوره اي به هم متصل مي گردند. 

-اين غلافها در نهايت در ابتدا و انتهاي قسمت اصلي بهم متصل مي شوند

- در اين روش اگر كابلها بصورت دفني نصب شده و ترانسپوزه نشده باشند و يا چنانچه مسير كابلها در هر قسمت مساوي نباشد، ولتاژ القايي كاملا متعادل نبوده و جريان چرخشي وجود دارد. شكل زير شماي اين روش را نشان مي دهد.

- قابل ذكر است كه گاهي براي كاهش بيشتر جريانهاي چرخشي از ترانسپوزه كردن خود كابل هم در كنار هم بندي متقاطع استفاده مي شود