سیستم ارت:

 سیستم ارت یازمین کردن یک نقطه از مدار الکتریکی به معنی اتصال آن به هادی حفاظتی است.سیستم ارتینگ برای تجهیزاتی به کارمی روندکه با برق یابدون برق کارمیکنند وبدنه فلزی دارند .ارت یکی از اصلی ترین ارکان حفاظت نیروگاه ها،پست های برق،ساختمانهاو.... به منظورحفظ سلامت افراد،تجهیزات ودستگاه ها درمقابل خطر ناشی ازاتصال کوتاه یا صاعقه می باشد. برای دستیابی به این امربایدکلیه دستگاه ها،تجهیزات وسازه های فلزی توسط هادی های مناسب فلزی به شبکه ارت که متشکل ازسیمهای مسی ،میله های ارت، کلمپ ها واتصالات ،....می باشند متصل شوند تا هنگام بروزاتصال کوتاه ویا صاعقه جریانات فوق از این طریق به زمین انتقال داده شده وخنثی گردند.

 

نکته :جهت اطلاع بیشتراز سیستم ارت ،الزامات و پارامترهای مهم در سیسنم ارتینگ میتوانید به سایر مقالات ما در حوزه  سیستم زمین مراجعه بفرمایید .