حفاظت سلولهای خورشیدی

ü      پنل های نصب شده روی سقف یا زمین که در معرض صاعقه مستقیم قرار می گیرند باید حفاظت شوند

ü      حفاظت باید با یک از روش های زیر انجام شود:

     (1) نصب مستقیم سیستم حفاظت صاعقه بر روی پنل

     (2) قرار دادن سیستم حفاظت صاعقه (شامل پایانه هوایی، دکل یا پایه، هادی نزولی) در مجاورت پنل به گونه ای که پنل در چتر پوششی آن قرار گیرد