الکترود زمین مستقل (ارت ایزوله یا کلین ارت)

استفاده از الکترودهای زمین مستقل و "ایزوله" برای سیستم های کامپیتوری یا الکترونیکی توصیه نمی شود (و ممکن است در برخی کشورها ممنوع باشد). همیشه اتصالاتی توسط خاک یا المانهای پارازیتی (خازن ها و القای متقابل) در تاسیسات وجود دارد. در صورت بروز خطای صاعقه یا سیستم تغذیه الکتریکی، ولتاژهای گذرای  خطرناکی (برای ایمنی کارکنان و EMC ) می توانند بین سیستم زمین ایزوله شده و سایر قسمتهای تاسیسات رخ دهند.

مفهوم الکترودهای زمینی "مستقل" که هرکدام از آنها سیستم زمین جداگانه ای را در اختیار شما قرار می دهند ، تصور غلطی است که نه تنها موجب کاهش EMC نمی شود بلکه خطری جدی برای ایمنی محسوب می شود. دراستانداردهای ملی  بعضی از کشورها چنین عملی را ممنوع کرده اند. استفاده از شبکه های همبندی الکترونیکی جداگانه ( تصورارت کلین) و شبکه های همبندی تغذیه الکتریکی (تصور ارت کثیف) برای دستیابی به سازگاری الکترومغناطیسی (EMC ) حتی با استفاده از تک الکترود توصیه نمی شود.

برای اینکه با قطع هادی، شبکه های زمین از یکدیگر جدا نشوند حداقل دو اتصال لازم است. عملاً از بیش از دو اتصال برای تقارن بهتر گردش جریان ، به حداقل رساندن اختلاف ولتاژها و کاهش امپدانس کلی در هر سطح یا طبقه استفاده می شود.

توصیه میشود تمامی سیستمهای ارتینگ در هر طبقه سازه از طریق شبکه همبندی مشترک (CBN) به یکدیگر متصل شوند

نمونه اتصالات ارتینگ ضعیف(الکترودهای ارت مستقل) 

توپولوژی توصیه شده برای شبکه زمین و الکترودهای زمین

 

نمونه سیستم ارتینگ ضعیف با استفاده از شبکه های همبندی الکترونیکی و تغذیه مستقل

 

منبع: ITU-T earthing and bonding handbook