اقدامات حفاظتی  در برابر صاعقه

اقدامات حفاظتی را می توان به نحوی اتخاذ نمود که خطر مرتبط با نوع خسارت را کاهش دهند. 

1- اقدامات حفاظتی برای کاهش آسیب جانی در نتیجه ولتاژهای گام و تماس 

اقدامات حفاظتی ممکن شامل این موارد می شود:

_عایق بندی مناسب هادیهای در معرض صاعقه

_هم پتانسیل سازی از طریق یک سیستم زمین مش شده

_ایجاد محدودیتهای فیزیکی و علائم هشدار دهنده 

نکته1: هم پتانسیل سازی در مقابل ولتاژ تماس موثر نیست. 

نکته2: افزایش سطح مقاومت زمین درون و بیرون سازه خطر مرگ را کاهش می دهد. ( بند 8 استاندارد    IEC 62305-3 را ببینید)

 

2- اقدامات حفاظتی برای کاهش آسیبهای فیزیکی 

اقدامات حفاظتی ممکن شامل این موارد می شود:

2-1-برای سازه ها: 

- سیستم حفاظت در برابر صاعقه (LPS)

توجه1: زمانیکه یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه نصب می شود، هم پتانسیل سازی، اقدام موثری در جهت کاهش خطر آتش سوزی و انفجار و صدمات جانی محسوب می شود. برای جزئیات بیشتر  IEC 62305-3  را ببینید.  

توجه2: تهیه و تدارک تجهیزاتی که باعث جلوگیری از انتشار آتش می شود مانند اتاقکهای ضد حریق، کپسول آتش نشانی، شیر آتش نشانی، زنگ اعلان حریق و تجهیزات خاموش کردن حریق می توانند صدمات فیزیکی را کاهش دهند. 

توجه3: ایجاد راههای خروج اضطراری باعث حفاظت از جان پرسنل می شود. 

2-2-برای سرویسها:

- کابل حفاظت شده

توجه4: کانالهای فلزی، حفاظ موثری برای کابلهای دفن شده بحساب می آیند. 

3- اقدامات حفاظتی برای کاهش صدمات به سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی  

اقدامات حفاظتی ممکن شامل این موارد می شود:

1-3-برای سازه ها: 

- اقدامات سیستم حفاظت در برابر تخلیه های الکترومغناطیسی  صاعقه (LEMP)  شامل اقدامات ذیل می شود که می توان آنها را به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده نمود:

_ اقدامات حفاظتی سیستم زمین و همبندی

_ پوشش مغناطیسی

_ مسیر خطی

_ سیستم حفاظت در برابر صاعقه هماهنگ شده

2-3-برای سرویسها:

- تجهیزات حفاظت در برابر اضافه ولتاژ(SPD)  در نقاط مختلف در راستای طول و ترمینال خط

- پوشش مغناطیسی کابلها

توجه1: یک روش حفاظتی موثر کابلهای دفنی استفاده از یک صفحه توری فلزی ممتد با ضخامت مناسب می باشد.  

توجه2: خروجیهای اضطراری متعدد، تجهیزات فراوان، پکیج های تولید برق مستقل، سیستمهای برق غیر قابل قطع شدن، سیستمهای ذخیره سیال و سیستم خودکار عیب یابی از اقدامات حفاظتی موثری هستند که برای کاهش اختلال در سرویس بکار گرفته می شوند.     

 توجه3: ولتاژ فزاینده قابل تحمل عایق تجهیزات و کابلها، اقدام حفاظتی موثری در برابر نقص در نتیجه اضافه ولتاژ بشمار می آیند.  

4- نحوه انتخاب اقدامات حفاظتی 

انتخاب مناسب ترین اقدام حفاظتی باید یر عهده طراح و صاحب محل برحسب نوع و مقدار آسیب و جنبه های فنی و اقتصادی تجهیزات حفاظتی مختلف باشد. 

در استاندارد IEC 62305-2  به میزان خطر سنجی و نحوه انتخاب مناسب ترین اقدام حفاظتی اشاره شده است. 

 

اقدامات حفاظتی به شرطی موثر خواهند بودکه مطابق الزامات ذکر شده در استانداردهای مرتبط بوده و قادر به تحمل فشار مورد انتظار در محل سازه نیز باشد.