يک اتصال زمين الكتريكي و يک اتصال زمين حفاظتي استاندارد و سالم (مشروط به رعايت ضوابط فني در اجراو اندازه گيری ميزان مقاومت و تطابق با اين دستورالعمل) در هر پست توزيع كفايت مي كند و لذا تابلو دوم به بعد در صورتي كه اتصال زمينهای مذكور ناقص بوده يا منطبق بر استاندارد نباشند (اندازه گيری الزامي است).

لازم است اتصال زمينها را اصلاح (يا احداث) و سپس به تابلو خود متصل نمايند. در صورت سالم بودن اتصالهای مذكور، تابلوهای جديد لازم است هر كدام فقط يک الكترود ميله جهت اتصال زمين الكتريكي(درفاصله مجاز از الكترودهای اتصال زمين حفاظتي)نصب و آن را به تابلو خود يا به هادی زمين الكتريكي موجود متصل نمايند (ضمن اينكه اتصال زمين های حفاظتي و الكتريكي موجود را نيز به تابلو خود متصل نمايند).

تبصره 1- شرط اتصال يا انفصال شينه های زمين و نول به شرح ماده 10 بايد رعايت شود

تبصره 2- ارتباطات تابلو جديد حتما بايد به هادی های اصلي اتصال زمين ها انجام شود و اخذ انشعاب ازشينه های نول و زمين تابلوهای مجاور ممنوع است.

تبصره 3- در صورتي كه مصالح مورد استفاده در اتصال زمين قديمي، برابر اين دستورالعمل نبوده ولي ميزان مقاومت آن در حد مجاز مندرج در اين دستورالعمل باشد، استفاده از آن بلامانع است، ولي در صورتي كه برابر ماده 8، احداث حلقه هم پتانسيل كننده ضروری بوده و از قبل وجود نداشته باشد، احداث آن الزامي است.