روش اجرای ارت الكتريكي، مشابه روش اجرای ارت حفاظتي است و از يک الكترود اصلي و در صورت نيازالكترودهای كمكي استفاده ميشود. رعايت فاصله 20 متر بين الكترودهای حفاظتي و الكتريكي الزامي است.هادی رابط زمين الكتريكي در محدوده 20 متری هادی رابط و الكترودهای زمين حفاظتي بايد روكش عايق داشته باشد .

تبصره: در هر دو اتصال زمين الكتريكي و حفاظتي، استفاده از ديگر روشهای درج شده در استانداردها و مراجع معتبر، نظير حفر چاه ارت در جايي كه امكان گسترش الكترودها نباشد، بلامانع است. (استفاده از مصالح نمک وذغال توصيه نميشود)