در پستها و تجهيزات هوايي فشار متوسط(كليد، خازن،MOF،...)و پايه های فلزی و الكترودهای جعبه های توزيع كه در ممر عام مي باشند و به تشخيص مهندس طراح احتمال تماس با هادی زمين يا پايه يا جعبه وجود داشته و عبور و مرور افراد در اطراف آنها زياد باشد، لازم است يک شبكه زمين ساده برای تنظيم ولتاژ قدم و ولتاژ تماس برای آنها پيش بيني شود(استاندارد توانير- بند 367).

اين حلقه با سيم مسي مقطع 25 درعمق حداكثر 50 سانتيمتر و به شعاع يک متر از پايه يا پايه های پست يا تاسيسات به صورت حلقه باز اجرا و به الكترود اصلي متصل شود.

تبصره 1 : در صورتي كه به علت وجود موانع، امكان ايجاد حلقه باز دورتا دور محل وجود نداشته باشد، اجرای آن تا هر مقدار كه ممكن ميباشد، بلامانع است. سعي شود حلقه مذكور در محدوده ای كه احتمال حضور سيمبانان يا مردم عادی بيشتر است، وجود داشته باشد.

تبصره 2 : حلقه هم پتانسيل كننده به كاهش مقاومت اتصال زمين كمک مي كند، لذا در صورتي كه اين حلقه به تنهايي مقاومت مطلوب را تامين نمايد، نياز به الكترود اضافي نمي باشد.