خروجي برقگيرها، بدنه كليد، ريكلوزر،PT ،سكوی نصب تجهيزات و بدنه كليه تابلوهای منصوبه روی پايه مذكور به اتصال زمين حفاظتي متصل ميشوند. اجرای حلقه هم پتانسيل كننده به شرح ماده 8 الزامي است.

در تابلوها كليه قسمتهای فلزی غيربرقدار تابلو به شينه زمين متصل ميشوند.

تبصره: كليدها اتصال زمين الكتريكي نياز ندارند، لذا به خودی خود همپوشاني نداشته و مقاومت اتصال زمين آنها تا 10 اهم مجاز است، ليكن در صورتي كه حوزه مقاومتي آنها با اتصال زمين الكتريكي شبكه فشار ضعيف  يا پست توزيع همپوشاني داشته باشد، لازم است مقدار مقاومت كمتر از يک اهم باشد