چگونگی ایجادصاعقه:

تحت شرایط اتمسفریک ،بارهای درون ابریونیزه شده وازیکدیگرجدامیشوند بدین صورت پتانسیل الکتریکی درون ابربه حدود میلیون ولت می رسد در سطح زمین نیز دریک شرایط مشابه این اثرباپلاریته مختف ایجادمی شودمیدان الکتریکی بین قسمت پایین ابر وسطح زمین بسیارشدید شده ویک تخلیه الکتریکی ایجاد میشود که حاصل آن جریان رو پایینی میباشد وقتی این جریان تخلیه به سطح زمین می رسد یک جریان بابارهای مثبت روبه بالا ایجادمینماید وقتی دوجریان بایکدیگربرخوردمیکنند مدارتخلیه بسته شده وجریان تخلیه ای بین 10تا200 کیلوآمپر تولیدمی شود.

 

سالانه حدود 5000 آذرخش و صاعقه بروی زمین رخ میدهد که این صاعقه ها میتوانند برای انسان ،ساختمان،اشیاء و ..... خطرناک باشند. صاعقه دارای شدتی برابر 200 کیلو آمپر است ،فرکانس وشدت صاعقه به مشخصه های محیطی بستگی دارد. باداشتن اطلاعات دقیق در مورد مشخصه های محیطی می توان بهترین وموثرترین نوع حفاظت را طراحی نمود

برای ایجاد حفاظت مناسب باید به دو نوع سیستم مجهز شویم:

1- حفاظت خارجی در برابر اصابت مستقیم صاعقه

2-حفاظت داخلی دربرابراضافه ولتاژحاصل ازصاعقه درمجاورت یابرروی هادی های شبکه الکتریکی

نکته:جهت آشنایی بیشتر با سیستم های صاعقه گیر و حفاظت در برابرآن و اجزای تشکیل دهنده این سیستم میتوانید به سایر مقالات ما در این حوزه مراجعه بفرمایید.