جوش احتراقی                                                                                                           

در این روش جوشکاری از پودری متشکل از اکسید مس، آلومینیوم و کاتالیست های مخصوص استفاده میشود.اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد:                                                                              

 - هادی ها قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد که این کار توسط مشعل های مخصوص یا پریموس میتواند انجام شود .

-  قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 130 درجه پیش گرم شود و مطمعن شوید هیچ گونه رطوبت در قالب وجود ندارد .

-  پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد برای خنک کردن قالب جوش آن را در معرض هوای آزاد قرار دهید و از ریختن آب یا هرچیزی مشابه آن جهت خنک سازی بپرهیزید.

-  قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.

- حتما برای انجام جوش احتراقی از کیت جوشکاری (تجهیزات مخصوص انجام جوش احتراقی ) استفاده نمایید .

- پودر جوش های تولید شرکت تاراز نیر کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد همچنین این شرکت در حال حاضر کلیه قالب های جوش احتراقی(دستگاه جوش احتراقی ارت یا جوش کدولد (CAD WELD)) برای انواع اتصال و جوشکاری را تولید مینماید .

شایان ذکر است جهت راهنمایی در انتخاب پودر جوش متناسب با نوع اتصال مورد نیاز همچنین انتخاب قالب جوش (دستگاه جوش احتراقی)میتوانید به کاتالوگ محصولات ارتینگ و یا به بخش محصولات جوش احتراقی مراجعه بفرمایید