سیستم ارت موقت(Temporary Earthing System  ) :

مجموعه ارت موقت جهت حفاظت افرادی که برروی شبکه برق کارمیکنند مورد استفاده قرار میگیرد.

عواملی که باعث میشوندتاخط درحال تعمیر بطورناگهانی برق دارشود عبارتند از:

ü      1رعد وبرق که بصورت چندین میلیون ولت برق واردشبکه درحال تعمیرمینماید

ü     1 القا ازشبکه های روگذر

ü     1 پاره شدن اتفاقی سیمهای عبوری ازبالای شبکه تحت تعمیر

ü   1   روشن نمودن موتورژنراتورتوسط مشترکین کارخانجات ویا بیمارستانهاوغیره که ممکن است بطوراشتباه کلیدبرق شبکه راقطع ننمایند

این سیستم مسیر تخلیه جریانهای ناخواسته با منابع فوق را به الکترود زمین موقت فراهم و ایمنی اشخاص را تامین مینماید.