خروجي برقگيرها، بدنه و درپوش و سكوی ترانسفورماتور، شينه ارت تابلوهای فشار ضعيف، اعم از تابلو كنتر يا تابلو توزيع عمومي كه روی پايه پست يا در فاصله حداكثر 2.5 متری پايه پست نصب شده است، به اتصال زمين حفاظتي متصل ميشوند.

اتصال زمين الكتريكي و نقطه خنثي ترانسفورماتور به شينه نول تابلو فشار ضعيف متصل ميشوند.

اگر حوزه مقاومتی اتصال زمینهای حفاظتی و الکتریکی همپوشانی نداشته باشد، شینه نول و شینه زمین تابلوها باید از هم جدا باشند و اگر این دو حوزه همپوشانی داشته باشند، مقاومت اتصال زمین حفاظتی باید زیر یک اهم بوده و شینه های نول و زمین به هم وصل شوند دقت شود در اين حالت هادی زمين به شينه زمين بسته شود (اتصال آن به شينه نول و جمپر شدن شينه نول و زمين كفايت نميكند)

تبصره - اتصال زمين الكتريكي در تابلوهای توزيع عمومي از طريق زمين كردن سيم نول در سرخطهای فشار ضعيف تحقق مي يابد. 

در ترانسفورماتورهای تک فاز به منظور يكنواخت شدن در كليه پروژه ها در صورتي كه ناظر در سمت بوشينگهای فشار ضعيف ترانسفورماتور ايستاده باشد بوشينگ فشار ضعيف سمت راست به عنوان نول در نظرگرفته مي گردد.