شناسایی مناطق حفاظت در برابر صاعقه (LPZ)  

اقدامات حفاظتی مانند سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه، کابلهای شیلد، شیلدهای مغناطیسی و تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه (SPDs) مناطق حفاظت در برابر صاعقه (LPZ) را تعیین می کنند. 

تجهیزات پائین دستی بیش از تجهیزات بالادستی مناطق حفاظت در برابر صاعقه،  ضربات الکترومغناطیسی صاعقه را کاهش می دهند.  

مناطق حفاظت در برابر صاعقه ذیل در رابطه با خطرات صاعقه تعریف شده اند: 

 

LPZ 0A  :منطقه ای است که کاملا در معرض ضربات مستقیم صاعقه و میدانهای الکترومغناطیسی قرار دارد. تجهیزات و سیستمهای داخلی ممکن است ر معرض ضربات مستقیم و غیر مستقیم صاعقه و اضافه ولتاژها قرار بگیرند.       

 

LPZ 0B :منطقه ای که در برابر ضربات مستقیم صاعقه حفاظت شده ولی خطر، وجود میدان الکترومغناطیسی است.  تجهیزات و سیستمهای داخلی ممکن است ر معرض ضربات مستقیم و غیر مستقیم صاعقه و اضافه ولتاژها قرار بگیرند

     

LPZ 1 : منطقه ای که در آن جریانهای اضافه ولتاژ در مرزها با پخش شدن جریان و نصب اریسترها محدود        می شوند. شیلد فضایی می تواند میدان الکترومغناطیسی را تضعیف کنند. 

 

 

LPZ 2….n :منطقه ای که در آن جریانهای اضافه ولتاژ در مرزها با پخش شدن جریان و نصب اریسترهای اضافی محدودتر می شوند. شیلدهای فضایی اضافی می توانند میدان الکترومغناطیسی را بیشتر تضعیف کنند.      

 

 

توجه1: در کل، هر چه تعداد مناطق بیشتر باشد، پارامترهای الکترومغناطیسی محیط کمتر می شود. 

 

بعنوان یک قانون کلی، تجهیز مورد حفاظت باید در منطقه حفاظتی (LPZ) قرار بگیرد که مشخصه های الکترومغناطیسی آن با ظرفیت تحمل تجهیز سازگار بوده و در نتیجه فشار الکتریکی وارده آسیب کمتری به تجهیز بزند. (آسیب فیزیکی، خطای سیستم الکتریکی و الکترونیکی در نتیجه اضافه ولتاژها)    

 

توجه2: برای بیشتر سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات، فراهم آوردن اطلاعات در مورد سطح قابل تحمل آنها بر عهده سازنده است. 

 

 

                                                                                                      تعیین مناطق حفاظتی در سیستم حفاظت صاعقه                                                                                                          

                                                                                        تعیین مناطق حفاظتی با اقدامات حفاظتی در برابر اثرات صاعقه