- استفاده از الکترود  فونداسیون جهت کنترل گرادیان ولتاژ

براساس استاندارد BS 50522  در صورت استفاده از میلگردهای مسلح کننده فونداسیون جهت ایجاد سیستم زمین به نحوی که  منجر به کنترل توزیع همگن پتانسیل زمین گردد، کلیه قسمتهای مربوط به میلگردهای فونداسیون می باید به یکدیگر متصل شود تا از عدم وجود اختلاف پتانسیل بین نقاط مختلف اطمینان حاصل

شود. طبق توصیه های موجود در استانداردها ایجاد شبکه هم پتانسیل سازی جهت نیل به مقصد کنترل گرادیان ولتاژ توسط ایجاد رینگ و یا شبکه مش و یا هر دو در ساختار فونداسیون و اتصال آن به میلگردهای مسلح کننده بتون می باشد. شبکه رینگ می تواند از طریق اتصال شینه های همبندی در تاسیسات رو زمینی

ایجاد گردد، به نحوی که اتصال آن به میلگردهای فونداسیون حداکثر هر ۱۰ متر یکبار صورت پذیرد. در هرکجا از این استاندارد که الزام استفاده از شبکه میلگرد فونداسیون در جهت ایجاد بستر هم پتانسیل سازی الزام شده است، شبکه مذکور می باید به طریق ذیل ایجاد گردد:

1- دربتن های مسلح

o ایجاد حلقه و شبکه مش با حداکثر ابعاد طولی ۱۰ متر در فونداسیون

o اتصال شبکه مش ایجاد شده به میلگردهای بتونی در فواصل یک متری 

o بالا آوردن هادی اتصال شبکه مش به شبکه همبندی مربوط به تجهیزات داخل پست حداقل در چهار نقطه

o بالا آوردن هادی اتصال شبکه مش در طول کانال کابلها برای ایجاد اتصال به نردبان کابل¬ها و تکمیل شبکه هم-بندی

2- در بتن های غیر مسلح

o ایجاد حلقه و شبکه مش با حداکثر ابعاد طولی ۱۰ متر در فونداسیون

o بالا آوردن هادی اتصال شبکه مش به شبکه همبندی مربوط به تجهیزات داخل پست حداقل در چهار نقطه

o بالا آوردن هادی اتصال شبکه مش در طول کانال کابلها برای ایجاد اتصال به نردبان کابلها و تکمیل شبکه هم-بندی

 

3- اتصال موثر میلگردها به یکدیگر

در صورت تصمیم به ایجاد شبکه های ارت فونداسیون برای مقاصد کنترل گرادیان ولتاژ  و یا تخلیه جریان صاعقه در نقطه تزریق جریان که نیروهای مکانیکی به میلگردها زیاد هستند و یا در اتصال الکترودهای اضافه به شبکه میلگردها، کلیه اتصالات می باید اتصالات موثر باشد که از نقطه نظر استاندارد، اتصال موثر در

میلگردها به یکی از روش های ذیل ایجاد می گردد. به طور کلی از بین اتصالات ذیل مخصوصاً در زمان تخلیه جریان صاعقه اتصال جوش، موثرترین اتصال است. البته در صورت مجاز دانسته شدن استفاده در بتون و در اتصالات مربوط به ایجاد شبکه مناسب کنترل گرادیان ولتاژ، اتصالات کلمپی کفایت لازم را خواهد داشت.

روش­های متداول برای اتصال صحیح میله گردهای داخل بتن