استفاده از SPD  در کنترل اضافه ولتاژ خطوط هوایی (ترجمه پیوست B استاندارد IEC 60364-4-44)

کنترل حفاظتی سطح اضافه ولتاژ را می توان با نصب ارستر حفاظتی (SPD) مستقیماً در محل تاسیسات مورد حفاظت و یا با رضایت اپراتور شبکه در خطوط هوایی شبکه توزیع تأمین کرد.

به عنوان مثال، اقدامات زیر ممکن است انجام شود:

الف) در مورد شبکه های توزیع هوایی، حفاظت اضافه ولتاژ در نقاط اتصال شبکه و به ویژه در انتهای هر فیدر با طول بیش از 500 متر ایجاد می شود. دستگاه های محافظ اضافه ولتاژ باید در هر 500 متر فاصله در امتداد خطوط توزیع برق نصب شوند. فاصله بین دستگاه های محافظ اضافه ولتاژ باید کمتر از 1000 متر باشد.

ب) اگر در یک شبکه توزیع ، بخشی از شبکه به شکل شبکه هوایی و بخشی به عنوان شبکه زیرزمینی باشد، حفاظت اضافه ولتاژ در خطوط هوایی باید مطابق با بند الف) در هر نقطه تغییر شبکه از خط هوایی به کابل زیرزمینی اعمال شود.

ج) در یک شبکه توزیع TN تاسیسات الکتریکی، که در آن حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با قطع خودکار منبع تغذیه تامین می شود، هادی های زمین ارسترهای محافظ اضافه ولتاژ که به هادی های خط متصل هستند، میبایست به هادی PEN یا هادی PE متصل می شوند.

د) در یک شبکه توزیع TT تاسیسات الکتریکی ، که در آن حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم با قطع خودکار منبع تغذیه فراهم می شود، ارستر(SPD) های محافظ اضافه ولتاژ برای هادی های فاز و برای هادی خنثی نصب می شود. در محلی که هادی خنثی شبکه تغذیه به طور موثر به زمین متصل می شود، یک دستگاه ارستر اضافی برای هادی خنثی ضروری نیست.در تصویر نمونه های از ارستر حفاظتی برند OBO BETTERMANN را ملاحظه میکنید. این SPD ها دارای کلاس حفاظتی 2+1 ترکیبی بوده و در مبدا تاسیسات استفاده میشوند. نوع چهار پل MCD 50B 3+1 در شبکه ها توزیع نیروی TNSو  TT وTNC-S  و نوع سه پل MCD 50B 3 در شبکه های TNC استفاده میشود.