حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا وسرج:

جهت حفاظت سيستم هاي الكتريكي وتجهيزات در برابر اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از صاعقه وكليد زني ،از برقگيرهاي تابلويي (ارستر) در ورودی خطوط تغذیه و دیتا استفاده مي گردد.

تعيين نواحي حفاظتي:

براي انتخاب مناسب نوع ارستر اولين قدم بررسي نواحي حفاظتي ومحل قرارگيري تجهيزات در اين نواحي مي باشد.

- LPZ0A:ناحيه اي است كه در معرض برخورد مستقيم صاعقه وميدانهاي مغناطيسي شديد ناشي از آن مي باشد.

- LPZ0B:ناحيه اي است كه در مقابل برخورد مستقيم صاعقه حفاظت شده ولي در معرض خطر ميدانهاي شديد مغناطيسي مي باشد. 

- LPZ1…n: ناحيه اي كه درآن جريانهاي ناشي از ميدانهاي مغناطيسي بوسيله تقسيم جريان واستفاده از ارسترها كاهش يافته ولي وجود دارند. 

- همانطوركه در نواحي حفاظتي بالا ذكر شد براي حفاظت سازه در برابر اصابت مستقيم صاعقه نصب صاعقه گير با توجه به كلاس حفاظتي توصيه مي شود وهمچنين در نواحي LPZ1 و LPZ2…n جهت كاهش اثرات ناشي ازميدانهاي مغناطيسي صاعقه، نصب ارستر توصيه مي شود.

نواحی حفاظتی 

O :  ارستر

•:    همپتانسيل سازي

انتخاب ارستر:

جهت انتخاب ارستر بايد با توجه به نواحي حفاظتي وآسيب پذيري تجهيزات،كلاس ارستر تعيين گردد . مطابق استاندارد IEC61643-12 درسازه هايي كه امكان اصابت صاعقه به سرويس برق وجود دارد ودرمحل ورود تاسيسات برق به ساختمان (LPZ1) بايد از ارستر هايي با شكل موج تست شده 10/350μs كه در كلاس حفاظتي 1 مي باشند،استفاده نمود وبراي ساير نواحي حفاظتي از استرهايي با شكل موج تست شده 8/20μsكه در كلاس حفاظتي 2و3 مي باشند ،استفاده نمود.همچنين نصب ارستر جهت حفاظت خطوط مخابراتي وديتا بايد در نظر گرفته شود.