همبندی همپتانسیل ساز:

 در این مقاله به کلیات و الزامات همبندی و روشهای آن اشاره میگردد:

1- اهداف:

- حفاظت تجهیزات

- برقراري يك سطح تراز مرجع صفر

- ساختن یک مسیر کم امپدانس برای سیگنال ها

- کاهش تشعشعات الكترومغناطيسي سيستم و بهبود مصونيت ناشي از منابع مختل كننده خارجي

- از بین بردن اختلاف پتانسیلهای خطر ناک در محیطهای قابل انفجار

- حفاظت اشخاص

- جلوگیری از تشکیل ولتاژهای خطرناک بین اجزای مختلفی که ممکن است به وسیله یک نفربه طور همزمان لمس شوند.

2- اجزای شبکه همبندی:

- همبندی لوله های گاز و آب میبایست در نزدیکترین نقطه ورودی انجام شوند

- همبندی ها در لوله ها میبایست در سمت مشترک انجام شود

- در شبکه های TN باسبار اصلی زمین میبایست به هادی حفاظتی شبکه (PEیاPEN) متصل گردد.

- در صورتیکه منبع تغذیه چند مشترک را تغذیه میکند میبایست الکترود مستقل برای اتصال به MET د رنظر گرفته شود.

- در شبکه های IT,TT میبایست اتصال زمین MET از طریق الکترود زمین مستقل انجام شود.

- هادی اتصال زمین که شینه ارت تاسیسات اندازه گیری را به سیستم زمین متصل میکند میبایست آرمردار بوده و این آرمر به شینه ارت الکتریکال همبند گردد.

- سیستم زمین تجهیزات اندازه گیری و سیستم ارت الکتریکال میبایست همبند گردند که در اینصورت میبایست تجهیزات حساس و خطوط ارتباطی به تجهیزات انتقال سرج (SPD) مجهز گردند.

- در سیستمهای مجهز به حفاظت کاتدیک میبایست همبندی با در نظر گرفتن الزامات حفاظت کاتدیک انجام شود

- همبندی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام میشود: غیر مستقیم- از طریق اسپارک گپ

4-همبندی در شبکه های توزیع نیرو:

4-1- شبکه توزیع نیروی TNS:

اگر آرایش شبکه توزیع خارجی از نوعTNSباشد سیم PEباید به ترمینال اصلی زمین متصل شود

4-2- شبکه توزیع نیروی TNS:

اگر آرایش شبکه توزیع خارجی از نوع TNCباشد سیم PEN باید به ترمینال اصلی زمین متصل شود در این سیستم باید

- هادی PENباید به ترمینال اصلی زمین متصل شود

- استفاده از PEاختصاصی باید مطابق شکل زیر باشد

4-3- شبکه توزیع نیروی TT  یا IT :

اگر آرایش شبکه توزیع خارجی از نوع  IT یا TT باشد سیم PE  باید به ترمینال اصلی زمین متصل شود