1- مقدمه

پس از مطالعات میدانی و مدل سازی دقیق خاک نواحی مربوط به SUB.1 و SUB.2 ، در این گزارش بررسی دقیق و طراحی بهینه سیستم الکترودهای زمین لوکیشن های مذکور با استفاده از مدل سازی دقیق در نرم افزار قدرتمند CDEGS به منظور حصول مقاومت مطلوب ارائه شده است.

2- نتیجه شبیه سازی نرم افزاری

به منظور حصول یک سیستم بهینه برای الکترودهای زمین، طراحی دقیق با استفاده از ماژول MALZ از پکیج نرم افزاری CDEGS و در سناریوهای مختلف برای لوکشین های 1 و 2 صورت گرفته است که نتایج شبیه سازی برای هر دو ناحیه فوق الذکر به شرح ذیل است.

 

تذکر1 : با توجه به نتایج ارائه شده درگزارش اندازه گیری مقاومت ویژه و مدلسازی خاک و نیز با در نظر گرفتن عمق یخ زدگی خاک ، بهترین عمق برای دفن الکترودهای سیستم زمین 1 متر نسبت به سطح می باشد چراکه در این عمق الکترودهای زمین به لایه ی خاک با حداقل مقاومت ویژه دسترسی خواهند داشت.

تذکر2 : پس از بررسی های نرم افزاری و با علم کارایی مناسب آرایش مش برای سیستم الکترودهای زمین در سیستمهای فرکانس بالا ، بررسی کلیه ی سناریوها با استفاده از مدل مذکور ارائه شده است لازم بذکر است ابعاد هر واحد از مش 3 متر در 3 متر در نظر گرفته شده است.

1-2- مدل سازی سیستم الکترودهای زمین و بررسی سناریوهای مختلف مربوط به محدوده ی SUB.1

1-1-2- استفاده از مش 2 در 2

2-1-2- استفاده از مش 3 در 3

 

3-1-2- استفاده از مش 4 در 4

4-1-2- استفاده از مش 5 در 4

5-1-2- استفاده از مش 5 در 5

2-2- مدل سازی سیستم الکترودهای زمین و بررسی سناریوهای مختلف مربوط به محدوده ی SUB.2

 

1-2-2- استفاده از مش 3 در 3

 

2-2-2- استفاده از مش 4 در 4

3-2-2- استفاده از مش 5 در 5

4-2-2- استفاده از مش 6 در 6

5-2-2- استفاده از مش 7 در 7

6-2-2- استفاده از مش 13 در 13

7-2-2- استفاده از مش 14 در 14

3- بررسی تاثیر استفاده از مواد کاهنده 

به عنوان نمونه و به منظور بررسی تاثیر مواد کاهنده از مش 4 در 4 استفاده شده است. لازم به ذکر است به منظور بررسی حداکثر تاثیر مواد کاهنده، در بهترین حالت ممکن و شرایط ایده آل رسانایی الکتریکی یا به عبارتی مقاومت ویژه ی مواد کاهنده برابر با مس در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر به منظور بررسی نرم افزاری مش 4 در 4 با استفاده از کابل بدون روکش مسی با قطر 50 سانتی متر مدل شده است که در ذیل نتایج قابل مشاهده اند:

1-3- تاثیر استفاده از مواد کاهنده برای مش 4 در 4 در محدوده ی SUB.1

2-3- تاثیر استفاده از مواد کاهنده برای مش 4 در 4 در محدوده ی SUB.2

4- جمع بندی نتایج شبیه سازی نرم افزاری

-  پس از بررسی و مدل سازی دقیق با استفاده از نرم افزار به طور خلاصه نتایج جدول 1 برای محدوده ی SUB.1 حاصل شده است:

جدول1- جمع بندی نتایج شبیه سازی سیستم الکترود زمین SUB.1

 

- پس بررسی و مدل سازی دقیق با استفاده از نرم افزار به طور خلاصه نتایج جدول 2 برای محدوده ی SUB.2 حاصل شده است:

جدول2- جمع بندی نتایج شبیه سازی سیستم الکترود زمین SUB.2

بنابراین باتوجه به نتایج ارائه شده در جداول 1 و 2 توصیه می گردد با در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر غیرخطی بودن تغییرات مقاومت سیستم الکترود زمین نسبت به افزایش میزان الکترودهای زمین مورد استفاده، هزینه ی متریال مورد استفاده در ازای میزان کارایی آن ها و عدم لزوم رسیدن به مقاومت زیر 1 اهم به منظور رفع مشکلات پیشرو نهایتا مقاومت سیستم الکترود زمین به 2 اهم محدود گردد و آرایش متناسب با آن مطابق با جداول فوق استخراج گردد.