1- محاسبات شعاع پوششی میله ساده(فرانکلین)

مقادیر شعاع پوششی با توجه به اختلاف ارتفاع و کلاس حفاظتی سیستم صاعقه گیر از جدول زیر قابل استخراج است.

1-1- فاصله بین میله ها:

در سیستم های پایانه هوایی متشکل از چند میله فرانکلین فواصل بین میله ها مطابق تئوری گوی غلطان به شرح زیر میباشد:

 

 

شکل زیر نحوه تامین چتر پوششی و محل های نصب را بصورت نمونه در سیستمهای با یک میله یا با چند میله نمایش میدهد:

 

2- چتر پوششی سیم هوایی:3- محاسبات پایانه هوایی مش:

 

 

 

بااستفاده ازروشهای ذکر شده تمام نقاطي كه درمعرض اصابت صاعقه قراردارند شناسايي مي شوند ومي توانيم هرسازه را به طور مجزا به سيستم صاعقه گير پسيو (ميله ساده ، سیم هوایی و مش) مجهز نماييم.

این به این معناست که میتوان روشهای فوق را بصورت ترکیبی استفاده نمود.

 

 

1- هادي صاعقه گير(مش)

2-ميله صاعقه گير ساده

3-ابعادمش

4-هادي مياني

5-سيستم زمين

h : ارتفاع ازنوك صاعقه گير تا سطح زمين

α: زاويه حفاظتي