مقدمه :

سازه های صنعتی اغلب شامل بخش های فلزی و بتن مسلح هستند که در محل پروژه تولید و یا مونتاژ می شوند. در بسیاری از موارد دیگر، بخش هایی از سازه ممکن است از واحدهای بتنی پیش ساخته یا قطعات فولادی تشکیل شده باشد.

آرماتورهای فولادی در سازه های بتن مسلح و همچنین سازه های فولادی ممکن است به عنوان یک جزء طبیعی سیستم حفاظت صاعقه استفاده شود.

چنین اجزای طبیعی باید شرایط زیر را برآورده کنند:

-اگر به عنوان هادی های نزولی استفاده میشوند  منطبق بر شرایط ذکر شده در بند 5.3 استاندارد IEC 62305-3  باشند.

- حداکثر مقاومت اهمی 0.2 اهم در کل مسیر (محل اتصال به صاعقه گیر تا محل اتصال به الکترود زمین) با استفاده از دستگاه میکرو اهم متر 4 سیمه اندازه گیری شود.

علاوه بر این، بخشهای فولادی سازه ممکن است به عنوان یک شیلد الکترومغناطیسی عمل کند که به محافظت از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر تداخل ناشی از میدان‌های الکترومغناطیسی صاعقه طبق استاندارد IEC 62305-4 کمک می‌کند.

هنگامی که یک اتاق کاملاً توسط دیوارهای بتنی تقویت شده با فولاد محصور شده است که پیوستگی الکتریکی آنها مطابق با موارد فوق است، میدان مغناطیسی ناشی از جریان صاعقه ای که از طریق آرماتور در مجاورت دیوارها می گذرد، محافظت شده است.

نمونه گزارش اندازه گیری پروژه نمونه:

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه مقدار قابل قبول مطابق با استاندارد IEC 62305-3 حداکثر 200 میلی اهم میباشد لذا با در نظر گرفتن مقادیر تست امکان استفاده از سازه فولادی به عنوان هادی نزولی سیستم حفاظت صاعقه وجود دارد.

بنابراین در پروژه مذکور هادی های نزولی مطابق با استاندارد حذف شده و میتوان با درنظر گرفتن تمهیدات لازم از سازه فلزی به عنوان هادی نزولی استفاده کرد.

در نتیجه مقدار قابل توجهی هادی نزولی(معمولا سیم مسی 50 بدون روکش) و اتصالات آن و همچنین هزینه های نگهداری سالیانه آنها از پروژه حذف میشود. علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه مهندسین معمار علاقه ای به بر هم زدن نظم نما با استفاده از هادی نزولی صاعقه ندارند، لذا این انتظار آنها نیز براورده میشود.