مراحل جوشکاری احتراقی:

(1) اطمینان حاصل کنید که قالب گرافیت و هادی تمیز هستند، قبل از ایجاد اتصال، هیچ باقی مانده ای وجود ندارد.

(2) از مشعل پروپان برای خشک کردن هادی های سیم استفاده کنید و باقیمانده تمیزکننده، حلال یا آب را قبل از ایجاد اتصال حذف کنید.

(3) درب قالب گرافیت را قبل از احتراق ببندید و درب را محکم ببندید.

(4) هادی ها را وارد کنید و آنها را برای اتصال قرار دهید. آنها را در مرکز حفره مطمئن کنید.

(5) هنگام جوشکاری، پرسنل نامربوط را 1.5 متر دور نگه دارید.

(6) هنگام جوشکاری کالاهای قابل اشتعال را 1-2M متر دور نگه دارید.

(7) اپراتور باید دارای دستکش عایق حرارتی باشد.

(8) هنگام جوشکاری به دهانه قالب دست نزنید.

(9) اپراتور باید قالب را در فاصله 1.5 متری پس از احتراق نگه دارد.

(10) قالب و قطعات متصل را مستقیماً پس از جوشکاری لمس نکنید.

(11) قالب را باز کرده و بعد از واکنش با ابزار مناسب محل اتصال را خارج کنید.

(12) پس از خنک شدن کامل هادی، اتصال را عایق کنید.

پیشنهاد میگردد حتما جهت انجام جوشکاری احتراقی (جوشکاری کدولد و یا جوشکاری اگزوترمیک)حتما ازتجهیزات مخصوص جوشکاری احتراقی استفاده نمایید .

تصویرزیر یک جوش احتراقی انجام شده و با کیفیت هست توجه داشته باشید  پس از تایید نتایج آزمایشگاهی جوش احتراقی از نظر کشش ، استحکام ، تست تزریق جریان و سایر آزمایشات مربوطه یک روش دیگر بصورت عملی برای تایید جوش احتراقی،  برش جوش به وسیله  کمان اره (جهت برش فقط از کمان اره استفاده شود) میباشد که پس از برش ،هیچ گونه حفره ای نباید در سطح جوش برش خورده وجود نداشته باشد .