چاه ارت و موارد مربوط به آن 

چاه ارت:

چاه ارت قسمتی از سیستم ارتینگ می باشد که به منظور تخلیه فوری جریان الکتریکی ناخواسته به زمین ایجاد می گردد. این چاه با حفر یک

چاه ایجاد شده و با قرار دادن صفحه مسی داخل آن و پر کردن با مواد مخصوص پر می شود. 

کاربرد چاه ارت:

برای حفاظت از جان افراد و همچنین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر جریان های الکتریکی ناخواسته این جریان باید به زمین منتقل

شود. جریان های قوی ناشی از صاعقه و ولتاژ های قوی نیز جزو این موارد می باشد. به همین منظور سیستم ارتینگ طراحی و پیاده سازی

میشود.

حفاظت از جان افراد در برابر نشتی جریان

حفاظت از تجهیزات الکترونیکی بر برابر نشتی جریان

حفاظت از افراد و تجهیزات در برابر صاعقه و ولتاژهای قوی

انتقال جریان ناشی از اتصال برق به بدنه دستگاه

انتقال جریان ناشی از اتصال برق به ادوات فلزی مانند پایه کف کاذب، شاسی های فلزی و موارد مشابه

جلوگیری از آتش سوزی بر اثر اتصال برق با هادی که نقش زمین را دارد

واحد اندازه گیری چاه ارت:

واحد اندازه گیری چاه ارت مقاومت چاه یا اهم می باشد. این عدد برای ساختمان مسکونی زیر 5 اهم و برای اتاق سرور و اماکن حساس زیر 2اهم می باشد.

انواع چاه ارت

این چاه به دو شکل ایجاد می گردد.

چاه ارت عمقی: این روش مدل متداول ایجاد چاه ارت است. چاهی با عمق باال حفر می شود. سپس صفحه مسی داخل آن قرار داده شده و بامواد مخصوص پر می شود.

چاه ارت سطحی: این روش زمانی که انجام می پذیرد که امکان حفر چاه عمیق برای ما وجود ندارد.

لوازم چاه ارت:

در خصوص لوازم چاه ارت در مقاله های قبلی بطور مفصل شرح دادیم که باتوجه به نوع الکترود زمین چه ملزوماتی چاه نیاز دارد که میتوانید به آنها مراجعه بفرمایید .

روش ایجاد چاه ارت استاندارد:

مکان مناسبی جهت چاه ارت انتخاب می کنیم . برای اینکار کمترین ارتفاع به دلیل رسیدن به رطوبت با عمق کمتر بهترین مکان می باشد.

مکان هایی که آبیاری می شوند یا بیشترین رطوبت را دارند مانند باغچه نقاط مناسبی برای حفر چاه ارت می باشد.

حفر چاه ارت: با توجه به نوع خاک و مقاومت زمین چاه به ارتفاع مورد نیاز حفر می شود. حفاری تا رسیدن به خاک مرطوب انجام می پذیرد.

عمق چاه ارت بین 4 متر تا 8 متر در نظر گرفته می شود. دهانه چاه 80 سانت در نظر گرفته می شود. در مناطقی که زمین دارای رطوبت

بیشتری می باشد مانند شمال کشور یا زمین های کشاورزی عمق کمتری مورد نیاز است و در زمین های سنگی و شنی نیاز به عمق بیشتری

داریم. عمق 6 متر برای این چاه معموال مناسب می باشد

پر کردن چاه ارت

در خصوص نحوه پر کردن هم در مقالات قبلی باتوجه به نوع الکترود زمین روش ها و میزان استفاده از مواد کاهنده مقاومت زمین را مفصل شرح دادیم که جهت مطالعه بیشتر به آن میتوانید مراجعه بفرمایید .

نمایی از پر کردن چاه ارت در صورتی که از صفحه مسی بعنوان الکترود زمین استفاده کنیم 

تست چاه ارت:

تست چاه ارت بوسیله دستگاهی به نام ارت تستر انجام می دهیم. این دستگاه شامل دستگاه اصلی و سه رشته سیم است . یکی از سیم ها با کابل مسی چاه ارت متصل می شود. دو رشته دیگر را یکی در فاصله 10 متری و دیگری را در فاصله 20 متری به زمین کوبیده و مقاومت زمین

را اندازه می گیریم.

مقدار مقاومت الکتريکی چاه ارت:

مقدار مقاومت الکتریکی الکترود ارت( چاه ارت) به عوامل مختلفی از جمله مقدار مقاومت ویژه خاک منطقه ، میزان رطوبت ( بین 15 الی 30 درصد) ، سطح مقطع الکترود ارت (می تواند صفحه ارت ، میله ارت و یا بصورت شبکه ارت باشد) ، عمق چاه که بستگی به منطقه و رطوبت

خاک دارد ، استفاده از بنتونیت اکتیو و مواد کاهنده مقدار مقاومت الکتریکی که بصورت پودر، مایع و ژل های کاهنده در بازار موجود می باشد و همچنین فصل های گرم و سرد سال که تاثیر زیادی در اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی دارند و روش اجراء که می بایست بصورت

تخصصی و با تجربه باال انجام شود دارد.

عمر چاه ارت:

عمر چاه ارت به عواملی مختلفی از جمله نوع خاک منطقه ( که از نظر شیمیایی دارای چه مقدار خرندگی و یونیزه کردن الکترود ارت را دارا میباشد ) ، عدم استفاده از مخلوط نمک و خاک زغال که به علت ایجاد یون های کاتد و آند با الکترود ارت طول عمر الکترود را کاهش داده و

سرعت خردگی را افزایش میدهد ( این روش در حال حاضر منسوخ شده است )و استفاده از بنتونیت و مواد کاهنده استاندارد ، استفاده ازاتصاالت دائمی همچون جوش احتراقی (کدولد) و یا جوش برنج جهت قطعات مسی و تغذیه رطوبت مناسب مخصوصا در فصل های گرم و خشک سال.

1 .بازرسی و بررسی سیستم های ارتینگ و صدور گواهی ایمنی و سالمت

2 .اجرا تخصصی چاه ارت

3 .اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت

4 .جوش احتراقی(Cadweld)

5 .بازرسی و بررسی سیستم همبندی ارت