داول:

 برای بدست آوردن طول های بیشترواتصال چندین میله ارت به یکدیگراین شرکت  پیچ های استنلس استیل تمام رزوه را ارائه مینماید.