قالب جوش احتراقی (قالب جوش کدولد) سه راهی سیم به سیم

بدون نظر

قالب جوش احتراقی : اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند

توضیحات محصول

قالب جوش سه راهی سیم به سیم  : 

اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد: 

_هادی ها قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد

_قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 130 درجه پیش گرم شود

_پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.

_قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.

_ پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

 

جداول انتخاب قالب جوش، دستگیره و تعیین میزان پودر اتصال سه راهی سیم به سیم:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

بدون دیدگاه

پیام بگذارید