قالب جوش احتراقی (قالب جوش کدولد)اتصال چهارراهی عبوری سیم به سیم

بدون نظر

اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند

توضیحات محصول

قالب جوش اتصال چهارراهی عبوری سیم به سیم

قالب جوش چهارراهی عبوری سیم به سیم  : 

اجرای این جوش درون محفظه های گرافیتی امکان پذیر بوده و این قالب ها از جنس گرافیت های مرغوب مقاوم به شوک حرارتی بالا در مدل های مختلف تولید میشوند .در هنگام جوشکاری موارد ذیل میبایستی رعایت گردد: 

_هادی ها قبل از انجام عملیات جوش میبایست به خوبی پیش گرم شوند ،به گونه ای که هیچ رطوبتی وجودنداشته باشد

_قبل از عملیات جوشکاری قالب حدود 130 درجه پیش گرم شود

_پس از هر سه جوش متوالی به مدت 10 دقیقه عملیات جوش رامتوقف کرده تا قالب خنک گردد.

_قالب برای جوش بعدی میبایست بطور کامل تمیز گردد.

_ پودر های این شرکت کلیه مقاطع مس به مس و مس به آهن را با شکل های متفاوت بهم اتصال می دهد

 

جداول انتخاب قالب جوش، دستگیره و تعیین میزان پودر اتصال چهارراهی عبوری سیم به سیم:

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

پیام بگذارید